تـو چـه مـيفـهـمـي از روزگـارم .... از دلـتـنـگـي ام ... گـاهـي بـه خـدا الـتـمـاس مـيـكـنـم ... خـوابـت را بـبـيـنـم ... مـيـفـهـمـي ؟!! فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!! گاهي هوس ميكنم در آغوشت حل شوم !باهمه سرديت،هنوز برايم گرمترين حس دنيايي ...!!  من،عاشقانه هايم را در گوشِ نسيمي زمزمه كردم كه از حوالي چشـــــــــمانِ تو عبور مي كرد...  با مرورِ تو هيچ چيز عوض نمي شود تنها تو را از بَر مي شوم!  بابت تاخيرم عذر ميخام جبران ميكنم!

دسته ها :
چهارشنبه چهارم 10 1392 12:41
X